Bishop of Parañaque

LIHAM PASTORAL

TAON NG KABATAAN (2019)

 

Mga kapatid kay Kristo:

 

Sa pagkakataong babasahin ang liham na ito, ang lahat ng bikariato ng ating dioyesis ay nakapagdaos na ng pagtatapos ng Taon ng mga Pari at Konsagradong Lalaki’t Babae. Sa inyo ay aming ipinaabot ang taos pusong pasasalamat at kaligayahan dahil sa masigasig ninyong pagpapatotoo at matapat na pagsasabuhay ng diwa ng pagdaralita, kalinisan, at pagtalima—pagkilos na nagpanumbalik ng sigla ng mga layko sa kanilang pagpapahayag ng Mabuting Balita sa kani-kanilang tahanan, pamayanan at lipunan. Kami ay nakiisa sa inyong pagkilala sa kahalagahan ng pagbabalik loob sa Diyos at pagbabagong buhay sa kabila ng maraming mga kabiguang nagpahina ng pananampalataya ng sambayanan. Sa tulong ng Espiritung Banal, tayo ay nagsusumikap na makabangong muli sa pagkakadapa at muli ay maging mga tunay na tagapagpatotoo ng Panginoong Hesus, ang Mabuting Balita, at masugid na mga tagapagtaguyod ng kanyang Simbahan. Muli, sa inyo, maraming Salamat sa patuloy na pagpapatotoo kay Kristo at sa inyong pagpapakumbaba!

 

Ngayon naman ay patungo tayo sa ika-walong taon ng ating paghahanda para sa paggunita ng ika-limandaang taon ng Pagpapalaganap ng Mabuting Balita sa ating bansa, at ating ibinabaling ang ating pansin sa mga kabataan ng ating bayan. Ang taong 2019 ay ating itinatalaga bilang Taon ng mga Kabataan. Sa ating pagkilos na ito ay mayroong dalawang haligi na magiging sandigan ng ating diyosesis sa pagdiriwang ng Taon:

 

  1. Ang Pagtitipon ng mga Obispo sa Roma 2018 na may temang: The Young People, the Faith, and Vocation Discernment;
  2. Ang CBCP-ECY (Episcopal Commission on the Youth) na naghain ng kanyang programa sa pamamagitan ng pagsulat ng isang liham na pinamagatang “An Open Letter of the Filipino Youth to the Catholic Church in the Philippines.

 

Ang Pagtitipon ng mga Obispo

 

Ang layunin ng Pagtitipon ng mga Obispo 2018 ay upang tukuyin ang mga paraan upang ang Simbahan ay makatulong, makilakbay, at gabayan ang mga kabataan sa kanilang paglago sa pananampalataya at pagnilayan ang kanilang tungkulin sa paghuhubog sa kinabukasan ng Simbahan. Ang natatanging hangad ng ating Santo Papa ay:

 

“upang ang kabataan ang maging mga taong pinagkakaabalahan ng lahat…ang Simbahan ay naghahangad na makinig sa inyong tinig, ang inyong mga pinahahalagahan sa buhay at ang inyong pananalig, at kahit ang inyong mga pagdududa at pagbabatikos. Hayaan ninyong marinig ang inyong tinig, at umalingawngaw sa mga pamayanan, at higit sa lahat ay marinig ng mga pastol ng inyong kaluluwa.

 

Ang Pagtitipon ng mga Obispo ay naglalayon din na samahan ang mga kabataan upang kanilang a) makilala, b) matunton, at c) piliin ang daan patungo sa Diyos, at sa gayon ay maging mas masigasig na mga tagapagpatotoo ng Mabuting Balita sa kani-kanilang buhay at karanasan.

 

Ang Liham ng CBCP-ECY sa Simbahan

 

Upang matugunan ang panawagan ng Santo Papa na “pagkaabalahan ng lahat ang ating Kabataan,” ang Episcopal Commission on the Youth (ECY) ay nagtipon ng mga kabataang lingkod, kasama ang ilang kaparian, mga konsagradong lalaki at babae, at ilang mga layko ay lumikha ng isang liham na pinamagatang: “An Open Letter of the Filipino Youth to the Catholic Church.” Ito ay isinulat noong ika-31 ng Mayo, taong 2018, at inihain sa pangkalahatang pagtitipon ng CBCP noong Hulyo, at gayun din sa Pambansang Pagtitipon ng mga Kabataang tagapaglingkod noong 10-14 ng Setyembre. Ang liham na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan ng pagtugon ng Simbahan sa Pilipinas sa mga hamon ng Santo Papa sa pamamagitan ng mga programa para sa taong kasalukuyan.  Ito ay isang pagsusumikap na makinig sa kuwento ng mga Pilipinong kabataan na sinasamahan sa paglalakbay ng Panginoong Muling Nabuhay.

 

Pinili ng CBCP-ECY ang temang ito para sa kasalukuyang taon: Filipino Youth in Mission: Beloved, Gifted, Empowered. (Ang Pilipinong Kabataan sa Pagpapahayag ng Mabuting Balita: Minamahal, Pinagpapala, Binibigyang Lakas) Ito ay nag-aanaya sa iba’t ibang mga Diyosesis sa Pilipinas upang samahan ang kanilang mga kabataan sa kanilang “pakikinig kay Kristo, sa kanilang pagiging mga taong pinagpala, at binigyang lakas upang maging mga tagapagpatotoo ng Mabuting Balita, at tagapagbahagi ng kanilang pananampalataya. Ang ilang mahahalagang bagay na dapat bigyan ng pansin, ayon sa ECY ay ang mga sumusunod:

 

  1. Ang Kabataang Patuloy na Hinuhubog
  2. Ang Kabataan sa Pamayanan, Simbahan, at Lipunan
  3. Ang Kabataan sa Pagpapahayag ng Mabuting Balita
  4. Ang Kabataan at Kanilang Paglilingkod sa Pamayanan

 

Mayroon ding mas malalim na pagtutukoy ng mga gawain ng taong ito simula sa Ikalawa ng Disyembre, 2018 hanggang sa Unang Araw ng Diysembre, 2019.

 

Ang Tema ng Diyosesis ng Paranaque para sa Taon ng Kabataan:

 

Bilang ating pagtugon sa panawagang ito ng Simbahan, at sang-ayon sa pangkalahatang tema, inaanyayahan ko ang ating mga lupon ng Kabataan sa Diyosesis at mga parokya na gamitin itong gabay para sa mga programa sa taon ng Kabataan. Nawa ay kanilang masaksihan ang kanilang pagiging mahal ng Diyos, pinagpapala’t pinaghahati-hati, at binibigyang lakas para maging mga tagagpagtaguyod ng Simbahan.

 

Sa ating pagsisimula ng Taon ng Kabataan, narito ang isang panalangin ni Papa Francisco ukol sa Ika-labinlimang Pangkalahatang Pagtitipon ng Obispo na ginanap sa Roma noong ikatlo hanggang ikadalawampu’t walo ng Oktubre, taong 2018:

 

Panginoong Hesus, sa pagtungo sa Pagtitipon ng mga Obispo para sa Taon ng Kabataan, ang iyong Simbahan ay bumabaling sa mga Kabataan ng daigdig na ito. Idinadalangin naming kanila nawang panghawakan ang sariling buhay, hangarin ang mga bagay na makabuluhan sa buhay, at panatilihing busilak at malinis ang kanilang mga puso.

 

Kaagapay ang mga madunong at masigasig na tagapag-gabay, tulungan mo nawa silang makatugon sa iyong panawagan, mapagnilayan ang nararapat nilang tahaking buhay, at magkamit ng tunay na kaligayahan. Buksan mo nawa ang kanilang mga puso upang mangarap nang malalim at gawin silang mapagmalasakit sa kanilang kapwa.

 

Katulad ng iyong Minamahal na Alagad, sila nawa’y makatayo sa paanan ng iyong Krus, at tanggapin si Maria bilang iyong biyaya para sa kanila. Sila nawa ay maging mga tagapagpatotoo ng iyong Muling Pagkabuhay, at mapagtantong ikaw ay kanilang kalakbay sa kanilang pagpapahayag sa iyo bilang kanilang Panginoon. Amen.

 

(Pope Francis)

 

St. Therese of the Child Jesus, pray for us.

St. Lorenzo Ruiz, pray for us.

St Pedro Calunsod, pray for us.

St. John Bosco, pray for us.

St. John Paul II, pray for us.

 

MOST REV. JESSE E. MERCADO, D.D.

Bishop of Parañaque

25 November 2018

Solemnity of Christ the King